پروژه کلکتور فاضلاب شهرهای سده لنجان – ورنامخواست

مشخصات پروژه:

طول کلکتور و خطوط اصلی: 7185 متر

لوله های کلکتور: پلی اتیلن و UPVC

قطر داخلی لوله ها: 500 و 800 میلی متر

برنامه زمانی: 12 ماهه

شروع عملیات اجرایی: مهر 1389

تعداد پیمان های فعال: سه پیمان

طول منضم به پیمان شرکت مشهد شرب UPVC 800: به طول 745 متر

طول منضم به پیمان شرکت آبادسازان خرم PE-500: به طول 2782 متر

طول منضم به پیمان شرکت سرا بتن اسپادانا PE-250-315: به طول 3843 متر