پروژه های نظارت عالیه و مقیم مجتمع بزرگ آبرسانی به غرب استان هرمزگان در شهرستان های (پارسیان، بستک، خمیر)