مطالعات مرحله اول و دوم و نظارت عالیه و کارگاهی طرح آبرسانی به مجتمع روستایی سرکویر (شهرستان های دامغان و شاهرود)