مطالعات مرحله اول و دوم و نظارت عالیه و کارگاهی طرح آبرسانی به مجتمع روستایی ثامن الائمه (شهرستان میامی)