مطالعات مرحله اول و دوم و نظارت عالیه و کارگاهی طرح آبرسانی به مجتمع روستایی کالپوش (شهرستان شاهرود)