طرح آبرسانی به مجتمع 142 روستایی سد شمیل

مشخصات کلی پروژه

جمعیت ابتدای طرح: 91430 نفر
جمعیت انتهای طرح (سال 1420): 164922 نفر
سرانه: 185 و 179
دبی ماکزیمم روزانه افق طرح: 450 لیتر در ثانیه
تأمین آب: از طریق چاه های محدوده شمیل و آب شیرین کن بر روی رودخانه های کل و شور
طول خطوط انتقال اصلی: 200 کیلومتر
طول خطوط انتقال موجود: 300 کیلومتر
طول شبکه 600 کیلومتر
ایستگاه های پمپاژ سر چاهی: 14 باب
ایستگاه های پمپاژ بین راهی: 4 باب
قطر لوله های مورد استفاده در طرح: (800، 600، 550، 450، 400 الی 160)