طرح آبرسانی به مجتمع روستایی کوچری (شهرستان خمین)

اطلاعات کلی طرح

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

استان: مرکزی
شهرستان: خمین
تعداد روستاهای تحت پوشش: 41 روستا
جمعیت تحت پوشش در افق طرح (سال 1420): 17910 نفر
نیاز آبی مجتمع در افق طرح: 85/15 لیتر بر ثانیه
محل تأمین آب: سد کوچری
طول خطوط انتقال: 113 کیلو متر
تعداد وحجم مخازن مورد استفاده: مخازن پیشنهادی 6 باب به حجم کل 5900 متر مکعب
مخازن موجود 7 باب به حجم کل 2050 متر مکعب
تعداد ایستگاه پمپاژ: 1 باب