طرح آبرسانی به مجتمع روستایی کوثر شهرستان سمنان

 

مشخصات چاه آبرسانی مجتمع کوثر

 

1- حفاری توسط دستگاه روتاری با فوم و هوا از نوع wills

2- چاه از نوع سازندهای سخت به عمق 250 متر

3- نوع چاه: آرتزین تا سطح زمین

4- استفاده از تکنیک های حفاری پیشرفته و انسداد درز و شکاف ها بوسیله گل بتونیت زودگیر

5- مهار جداره چاه در محل های ریزشی با لوله 16 اینچ تا سطح چاه

6- آزمایش و پمپاژ در دو هفته بدون تغییرات دبی چاه و دبی بهینه چاه در حد قدرت دستگاه آزمایش ثبت شده، از نظر مشاور آبدهی چاه بسیار  بالاتر می باشد (به دلیل  عمق زیاد)

7- کیفیت آب در حد T.D.S < 500 می باشد.