طرح آبرسانی به مجتمع روستایی جلگه گلپایگان از طریق تصفیه خانه آب گلپایگان (استان اصفهان)

مجتمع روستایی جلگه گلپایگان

تعداد روستاهای تحت پوشش 43 روستا
جمعیت در ابتدای دوره طرح 1395 17997 نفر
جمعیت در انتهای دوره طرح 1420 21322 نفر
سرانه مصرف آب 158 لیتر در روز
دبی حداکثر روزانه ابتدای طرح 59.7 لیتر در ثانیه
دبی حداکثر روزانه انتهای طرح 81.3 لیتر بر ثانیه
50L/S از تصفیه خانه تخصیص یافته
31.3L/s از چاه های موجود
محل تامین آب تصفیه خانه آب گلپایگان
طول خطوط انتقال و شبکه توزیع 62 کیلومتر انتقال و 80 کیلومتر توزیع
تعداد و حجم مخازن پیشنهادی 4 باب به حجم 2050 متر مکعب
تعداد و حجم مخازن موجود 9 باب به حجم 2520 متر مکعب
تعداد ایستگاههای پمپاژ سر چاهی 4 الی 5 باب
تعداد ایستگاه پمپاژ 1 باب پمپاژ اصلی در محل تصفیه خانه